HBO-Raad-logo

HBO-raad
De HBO-raad wil werken aan de voortdurende verbetering van het hoger beroepsonderwijs. Door goede regelgeving, financiering, afspraken en omstandigheden moeten hogescholen in staat zijn goede afgestudeerden af te leveren. Dat zijn studenten die geleerd hebben hun talenten te ontplooien en kritisch en creatief naar hun vakgebied te kijken en die verder diepgaande kennis hebben opgedaan om op de arbeidsmarkt toegevoegde waarde te leveren. De Vereniging HBO-raad bevordert de condities daarvoor.

MBO-raad3-logo

MBO Raad
De MBO Raad is de brancheorganisatie van onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn 70 onderwijsinstellingen aangesloten. De mbo-sector telt 625.000 deelnemers en 50.000 werknemers. Ongeveer veertig procent van de Nederlandse beroepsbevolking is opgeleid in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarmee is het middelbaar beroepsonderwijs het meest voorkomende opleidingsniveau op de arbeidsmarkt.

Onderwijsinspectie-logo

Inspectie van het Onderwijs
Effectief toezicht voor goed onderwijs: dat is de missie van de Inspectie van het Onderwijs. Goed onderwijs is belangrijk voor Nederland. Ons toezicht richt zich op het uitdagende werk van scholen en instellingen om het leren van (vooral) jonge mensen inhoud te geven en te begeleiden. Wij beoordelen of dit werk voldoende kwaliteit heeft, zodat alle leerlingen en studenten in Nederland de kans krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Ook kijken wij of scholen voldoen aan wet- en regelgeving en ze hun financiën op orde hebben. Daarnaast rapporteren wij gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit het onderwijs in Nederland.

DNB-logo De Nederlandsche Bank
De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Daarvoor werkt DNB als onafhankelijke centrale bank en toezichthouder aan:
1. prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa, samen met de centrale banken van het Eurosysteem; 2. een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer; 3. solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen nakomen.
Door onafhankelijk economisch advies uit te brengen, versterkt DNB het beleid gericht op haar primaire doelstellingen. Bij DNB werken ruim 1700 mensen.

KPC-logo

KPC Groep
Verbeteren van leren en opleiden; dát is de missie en passie van de adviseurs, trainers en onderzoekers van onderwijsadviesbureau KPC Groep. Wij werken voor en met scholen, schoolbestuurders en samenwerkingsverbanden aan uiteenlopende opdrachten. Al onze activiteiten hebben impact – direct of indirect- op het primaire proces in de klas. Van professionalisering van docenten tot het doelmatiger organiseren van onderwijs. Van het verbeteren van taal- en rekenopbrengsten tot programma’s voor management development.
Onze dienstverlening bestrijkt het volledige terrein van onderwijs-, organisatie- en teamontwikkeling. Opdrachtgevers doen zowel een beroep op onze full service dienstverlening als op afzonderlijke diensten. We werken voor organisaties die in kleine stapjes vooruitgang willen boeken, maar ook voor organisaties die zich opnieuw moeten of willen uitvinden. We kunnen daarbij putten uit aanpakken en concepten die samen met het praktijkveld zijn ontwikkeld.

BredeSchoolAcademie-logo

Brede School Academie
De leerlingen van de BSA zijn een groep getalenteerde achterstandsleerlingen afkomstig uit de groepen 6, 7 en 8 van zo’n 25 deelnemende basisscholen uit de stad Utrecht, de brugklas van het Gerrit Rietveld College en de brugklassen van het Christelijk Gymnasium Utrecht en het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Deze leerlingen doen het goed op school, maar zij slagen er niet in om hun leerpotentieel volledig te realiseren, omdat hun beheersing van de Nederlandse taal niet op hetzelfde niveau ligt als hun intellectuele capaciteiten en hun ambitie. Om het talent van deze leerlingen tot volle bloei te laten komen biedt de BSA sinds schooljaar 2010-2011 een intensief naschools programma waarin vrij lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en kennis van de wereld centraal staan. Tegelijkertijd stimuleert de BSA een intellectuele cultuur van nieuwsgierigheid, plezier in leren en hoge eisen aan inzet en prestaties. De gedachte hierachter is dat talent niet alleen een kwestie is van kunnen, maar ook van willen en van doorzetten.

Sardes logo

Sardes
Sardes is een advies- en onderzoeksbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Met twee dozijn toegewijde specialisten van diverse pluimage denkt Sardes mee over vraagstukken die scholen, besturen, gemeenten en ministeries bezighouden. In de werkwijze van Sardes worden wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar gebracht, wat vaak leidt tot verrassende oplossingen voor complexe problemen.

Ecbo-logo

Ecbo
Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) is het onafhankelijk landelijk expertisecentrum van en voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Doelstelling van ecbo is het ontsluiten, ontwikkelen en verspreiden van wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis die relevant is voor de sector en de samenleving.

Onder inhoudelijke aansturing van een programmaraad met bve-deskundigen, werkt ecbo op een flexibele en vraaggestuurde manier aan een meerjarig onderzoeksprogramma. Vanuit locaties in ’s-Hertogenbosch en Utrecht leveren ecbo-onderzoekers en medewerkers – samen met andere actoren – zo een belangrijke bijdrage aan de kennisinfrastructuur van het bve-veld.

VO-project-LOB logo

Project Stimulering LOB van de VO-raad
Het project Stimulering LOB van de VO-raad is in 2009 opgestart en heeft als doel om binnen de vo-sector scholen te stimuleren een kwaliteitsslag te maken op LOB. De LOB-scan, een kwaliteitstraject en de website www.lob-vo.nl zijn hierbij enkele grote opbrengsten die het veld gebruikt. Samenwerking met het vervolgonderwijs heeft een grote plek in het project. Na de eerste succesvolle tranche ‘pilot VO-HO’ is in september 2012 een tweede tranche gestart met een zestal samenwerkingsprojecten in het land.

 Oberon-logo

Oberon
Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, dat toegepast wetenschappelijk onderzoek inzet voor de dagelijkse praktijk in de onderwijs- en welzijnssector (www.oberon.eu).

ROA-logo

ROA
Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) is verbonden aan de Maastricht University School of Business and Economics en beoogt door onderzoek het begrip van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt te vergroten. Daartoe bestudeert het ROA de effecten van kennis en vaardigheden vergaard in onderwijs en andere leer-situaties op drie gebieden: wisselwerking tussen arbeidsvraag en –aanbod, beroepsloopbanen, en prestaties binnen organisaties. Ook wenst het ROA een bijdrage te leveren aan academische en maatschappelijke discussies over onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken.

CosmicusCollege logo

Cosmicus College
Het Cosmicus College is een school voor havo- en vwo. Het motto van het Cosmicus College is: alleen wat werkt voor de leerlingen, telt! Wereldwijd telt een diploma van het voortgezet onderwijs met hoge cijfers. Daarna kunnen leerlingen immers een goede vervolgopleiding kiezen. Het Cosmicus College doet er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat leerlingen hun opleiding aan het Cosmicus College met mooie resultaten afronden.

Het Cosmicus College is echter meer dan onderwijs alleen. Leerlingen volgen hier ook andere activiteiten van vormende waarde. Niet alleen het verwerven van kennis staat centraal, maar ook de sociaal-emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling van alle leerlingen krijgt bij ons een belangrijke plaats.
Naast dat het Cosmicus College een Unesco school is, is het ook een Technasium en Entreprenasium.

CML-logo2 Het Cosmicus Montessori Lyceum
Het CML is een havo-vwo school in Amsterdam-Zuid. Omdat we een Montessori school zijn, stimuleren we onze leerlingen hun talenten breed te ontwikkelen en geven hen daarvoor veel ruimte. Tijdens de lessen en projecten, bij buitenschoolse activiteiten en bij grote evenementen, worden onze leerlingen uitgedaagd om zelf met ideeën te komen en die uit te werken. Daarnaast maakt het CML gebruik van moderne digitale onderwijsmethoden zodat we kunnen inspelen op verschillen in leertempo, niveau en manier van leren. Aandacht voor wereldburgerschap, sport & beweging en kunst & cultuur biedt onze leerlingen bovendien de mogelijkheid om op te groeien tot veelzijdige wereldburgers.