Op maandag 23 april 2012 vond de Onderwijsconferentie NL2025 plaats in Nieuwspoort, Den Haag.

De conferentie had als thema: het Nederlandse onderwijssysteem en de positie die allochtonen
hierin én op de arbeidsmarkt innemen.

Tijdens de conferentie gaven wetenschappers, intellectuelen, bestuurders en politici hun langetermijnvisie op de
onderwijsagenda van 2025. Zullen allochtonen, oftewel Nederlanders met verschillende achtergronden, deel gaan
uitmaken van de uitdagingen waarmee Nederland te maken krijgt? Zal Nederland zijn ambities om tot de top van de
kenniseconomieën te behoren kunnen waarmaken?

Met drie inleidende voordrachten en twee panels bestaande uit zeven leden was het programma interessant voor
mensen uit het onderwijs, bedrijfsleven, politiek en overheid. De vraag- en antwoordsessies gaven het publiek de
gelegenheid om ook zelf een bijdrage te leveren aan het debat dat gelinkt was aan onderwijs, politiek beleid, vergrijzing,
integratie en economie. Al deze zaken verdienen aandacht als Nederland ook in de toekomst een zekere mate
van welvaart wil genieten. De toekomstbestendigheid van het onderwijs en de arbeidsmarkt zijn van essentieel belang.
Een goede langetermijnvisie kan het verschil maken. Nederland zal namelijk in 2025 en ook daarna voor andere
uitdagingen staan dan nu, zowel in economisch als maatschappelijk opzicht. De vergrijzing komt over Nederland
heen. Op dit moment staan tegenover iedere 65-plusser vier werkende mensen; in 2040 zal dat echter zijn gedaald
tot slechts twee werkende mensen. We zien dat allochtonen in het onderwijs, ondanks een grote sprong voorwaarts,
nog steeds lager presteren dan autochtonen, terwijl hun aandeel op de arbeidsmarkt nog aan het toenemen is, en
daarmee hun aandeel in de kenniseconomie van de toekomst.

De conferentie had als doel oplossingen te zoeken voor problemen waar we nu en in de toekomst mee geconfronteerd
worden. De conferentiecommissie onderstreept het belang van de toekomstige generatie Nederlanders met
diverse achtergronden voor het Nederland van morgen en streeft naar een samenleving waarin ieder talent tot zijn
recht komt.

 

Onderwijsconferentie positie van allochtonen onderwijs en arbeidsmarkt 2012

Conferentieboekje

 

Foto’s conferentie 2012